Úvod

Literární prameny uvádějí, že se v Evropě od konce 19. století snížila rozloha mokřadů o více než 50 %. Vysušování mokřadů, ale i velkoplošné odvodňování zemědělské a lesní půdy s sebou přináší mnohé problémy – krajina trpí nedostatkem vody a přehřívá se. Zároveň dochází k rozkladu půdní organické hmoty, uvolňování CO2 do ovzduší a snižování retence vody v krajině. Samotné mokřady trpí kromě jejich úplné likvidace zavážením také znečištěním a nadbytečným přísunem živin vedoucím k eutrofizaci a případně i ruderalizaci mokřadů. Dalším významným důsledkem nešetrného hospodaření v krajině je snižování biodiversity na úrovni genetické, druhové i krajinné. Aktuálním tématem je v současnosti téma klimatické změny a jejích dopadů na ekosystémy, včetně mokřadů.Cílem konference je výměna pozitivních i negativních zkušeností získaných při ochraně, obnově a managementu různých typů mokřadních ekosystémů na území České republiky a Slovenské republiky.

V současné době je věnována velká pozornost ochraně a obnově mokřadů i zakládání nových mokřadů a tyto aktivity jsou též podporovány různými dotačními tituly. Cílem konference je výměna pozitivních i negativních zkušeností získaných při ochraně, obnově a managementu různých typů mokřadních ekosystémů na území České republiky a Slovenské republiky. Ochrana i obnova mokřadů by měla být součástí péče o krajinu jako celku a v úvahu je třeba brát i interakce a vliv hospodaření na zemědělské a lesní půdě a vodohospodářské úpravy v povodí. Konference by měla vytvořit prostor pro setkání odborníků z oblasti výzkumu, institucí na ochranu přírody, správců vodních toků a dalších vodních a mokřadních ekosystémů i odpovídajících složek státní správy a přispět ke zlepšení jejich vzájemné spolupráce v oblasti péče o krajinu, zejména se zaměřením na ochranu, obnovu a rozumné využívání mokřadů tak, jak jej definuje Ramsarská úmluva. V oblasti výzkumu bude pozornost věnována nejen ekologii, biodiversitě a managementu mokřadů, ale i vlivu různých způsobů využívání krajiny (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství) na fungování a ochranu mokřadních ekosystémů. Vítány budou zejména výsledky výzkumu zemědělského a lesnického hospodaření šetrného k přírodě (včetně mokřadů) a vodohospodářských úprav, které kladou důraz na obnovu a ochranu mokřadních biotopů.

Na konferenci budou prezentovány aktuální výsledky výzkumu mokřadních ekosystémů, zejména pak těch, jež jsou spojeny se sledováním a vyhodnocením prováděných managementových opatření i jejich přípravou (např. výběr optimálních metod a technologií managementu či obnovy). Dále budou předneseny uskutečněné managementové projekty a opatření na konkrétních mokřadech, které mohou posloužit jako modelové studie pro další projekty. Součástí programu bude i prezentace projekčních firem a realizačních subjektů a sestavení jejich aktuálního přehledu (adresáře) pro různé typy managementu.

Na základě nejnovějších poznatků výzkumu, výsledků monitoringu a praktických zkušeností se na konferenci pokusíme najít i odpovědi na následující otázky: Jsou současné změny mokřadů v krajině nevratné? Do jaké míry ovlivnila likvidace mokřadů retenční schopnost krajiny a koloběh živin? Jaké jsou možnosti obnovy mokřadů ve volné krajině? Do jaké míry vede obnova mokřadů ke zlepšení ekologických funkcí krajiny? Může mít úbytek mokřadů vliv na klimatickou změnu? Může návrat mokřadů do krajiny zmírnit klimatickou změnu? Jsou pozorovány změny ekologického charakteru mokřadů a jejich fungování v krajině v důsledku klimatické změny? Do jaké míry jsou mokřady ohroženy změnou klimatu?

alt

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Hledání na stránkách